Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩА

На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Oбщинска администрация – Берковица приема, от 1 до 10 март 2021 година, заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни.

Към заявлението (по образец) се прилагат:
– Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
– Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образец);

– Декларация за информирано съгласие за обработка и съхранение на лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно движение на такива данни;

Образци на утвърдените заявление и приложенията към него се предоставят от отдел „Земеделие, гори и екология“ – стая 213 на община Берковица, на хартиен носител.

Списък на мерите, пасищата и ливадите, одобрени от Общински съвет – Берковица за индивидуално ползване през 2021 година е публикуван в раздел „Икономика“, подраздел „Земеделие“ на Интернет страницата на Oбщина Берковица –  https://www.berkovitsa.bg/.