Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

111На 19 декември 2013 г. бе подписан договор 12/322/01098 по одобрен проект за „Реконструкция и ремонт на НЧ „Иван Вазов-1911“ с. Бързия“ по Мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г. Стойността на проекта е 464 961 лв. Чрез поредицата от значими инвестиционни дейности, насочени към ремонт и реконструкция на читалищата, общинското ръководство ще допринесе  за съживяване на културния жцивот в цялата община.  Изпълнението на дейностите по проекта пряко кореспондира и е в съответствие с целите на мярката за подобряване на качеството на живот в населените места в селските райони.  Ремонтните  дейности, заложени в проектите, ще позволят  читалищата в община Берковица да бъдат  реконструирани и възстановени, след като години се рушат.