Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОЩЕ ЕДИН ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ОПАК

opak2_logoОбщина Берковица е с още един одобрен проект по ОПАК, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”,  подприоритет      2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,  бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Наименованието на проекта е “Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива” и е на стойност 89 902,32 лева. Целта на проекта е  повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация  Берковица чрез обучение в страната. Общата цел на проектното предложение кореспондира с  целта на процедурата за „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско, областно и централно ниво чрез обучение в страната”. Целта на всяко общинско ръководство е правилно и рационално управление на общинските средства и ресурс. Това е възможно единствено чрез добре подготвени общински кадри. Именно повишаването на квалификация на служителите ще допринесе за постигане на целите на местно ниво на стратегическа цел 1 „Качествено управление на човешките ресурси за постигане на правилно и рационално използване на обществените средства” на Стратегия за  управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006-2013 г. , както и за постигане Стратегическата цел на ОПАК за „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”. Общата цел ще бъде постигната чрез две специфични цели:  1. Усъвършенстване на  професионалните умения на служителите в общинска администрация за ефективно изпълнение на задълженията. Целта кореспондира с целта на подприоритет 2.2, а именно „подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Целта ще способства и за постигане на  цел 2: „Развитие на професионална държавна служба” на Стратегия за  управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006-2013 г. 2. Усъвършенстване на  ключови компетентности от служителите в община Берковица. Постигането на целта ще способства за постигане на цел 5 „Мотивиране на служителите за постигане на необходимото качество и ефективност на влагания труд” на Стратегия за  управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006-2013 г. Проектното предложение е в съответствие с цел 9 „Увеличаване на управленския капацитет на общината на Плана за развитие на община Берковица 2007-2013 г. и осъщестяването на мярка 5 „Обучение на персонала за работа с местното насление.” Предстои подписване на договора.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.