Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОЩЕ ЕДИН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ОПАК

opak2_logoОбщина Берковица подписа договор  №13-13-59/11.12.2013 г. за проект по ОПАК, приоритетна ос  І „Добро управление”,  подприоритет   1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,  бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Наименованието на проекта е “ Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица“  и е на стойност 73 738.62 лева. Продължителността на проекта е 9 месеца.

Целта на проекта е подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Берковица в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни, като проекта има следните специфични цели:

1.Въвеждане и прилагане на интегриран подход в общинската администрация в областта на планирането и управлението на местното развитие, както и правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики на община Берковица;

2.Укрепване на капацитетът на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им.

3.Изготвяне на адекватен Общински план за развитие на община Берковица за периода 2014-2020 година;

4.Осигуряване на ефективно управление, информираност и прозрачност при изпълнение на проектните дейности.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.