Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С УСТОЙЧИВА ПРАКТИКА ПО ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

bokluk4Община Берковица изпълнява програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери. Съвместното й изпълнение от страна на „Екопак България“ АД, Община Берковица и „БКО“ ООД допринася за намаляване на количествата отпадъци, подлежащи на обезвреждане и въвеждане на устойчиви практики по интегрирано управление на отпадъците на местно ниво. Основни цели на програмата за разделно събиране на отпадъци са: намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и окончателно обезвреждане;

оптимално и екологосъобразно разделно събиране; изпълнение на изискванията, определени в действащото национално законодателство и общинска нормативна уредба в сферата на управление на отпадъците от опаковки; недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и околната среда, възникнал от отпадъците от опаковки в общината; постигане на високо ниво на участие на обществеността при прилагане на системата за разделно събиране на отпадъци и др. Всички населени места на територията са обхванати в организирано сметосъбиране. Разделно сметосъбиране в общината има от 2007 година. Тази година Община Берковица се включи и в ежегодния конкурс „Най-зелена община на ЕКОПАК“. Целта на конкурса е да предизвика широка дискусия и ангажираност на общините за активно зелено поведение и да създаде условия за разумно и устойчиво отношение по въпросите за оползотворяване на отпадъци.