Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА УЧАСТВА НА ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ В БУРГАС ЗАЕДНО С ВЪРШЕЦ И ГОДЕЧ

Общините Берковица, Вършец и Годеч участваха в XІІІ-та туристическа борса „Вашата ваканция” в Бургас. Те получиха сертификат за представяне в изложението. В туристическата борса, която се провежда на 24 и 25 април, участват над 60 общини, хотелиери, неправителствени организации и туроператори от България, Гърция, Турция и Италия.  С този сертификат Берковица има поредното отличие за участие в туристически изложения, които се провеждат в София, Велико Търново , Бургас.  По време на изложението щандът на трите общини се е радвал на голям интерес. Създадени са контакти, както с туроператори, също и със специалисти, работещи в сферата на туризъм, от което ползата е безспорна.

 

Участието на трите общини в туристическото изложение е по Проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”, Договор № BG161PO001/3.2 – 02/2011/022 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013. Бенефициент: Община Вършец, Партньори: Община Берковица и Община Годеч. Регионалния туристически продукт е „НЕОТКРИТАТА ТАЙНА НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”  ТЕРИТОРИЯ – ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА  И  ГОДЕЧ.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  община Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.