Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ОТКРИЕ НОВИ 29 РАБОТНИ МЕСТА ПО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Община Берковица е с одобрен проект по Процедура „Патронажна грижа+” на обща стойност 459 643,14 лв.

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване последиците от COVID-19 в община Берковица. Настоящото финансиране ще осигури допълнителни средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги.

Проектът предвижда две основни дейности:

Първата дейност е “Патронажна грижа“, която включва следните поддейности/мерки:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция);
  4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Продължителността на патронажната грижа е от 12 месеца. За предоставяне на услугите ще бъде сформиран екип за предоставяне на услугата от общо 9 лица.

Втората дейност е „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавната дейност“

За предоставяне на услугата по тази дейност ще бъдат назначени общо 20 лица на длъжност “дезинфектатори” като помощен персонал във всички домове за социални услуги – домове за стари хора, ЦНСТ-а и ЦОП-ве.