Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А  П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

 Изх. № РД-92-00- 12-19/14.11.2013  г     

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 29.11.2013година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


 

         1. Информация за дейността на читалищата в Община Берковица. Проблеми и мерки за подобряване на дейността.

                                               Докладва –  специалист ”Култура” и

                                               и ръководители на читалища

         2. Отчет за дейността на общинска администрация – Берковица за 2013г /към 31.10.2013г/.

                                               Докладва – Д.Каменова

                                               Кмет на Община Берковица

         3. Докладни записки.

                                      Докладват – председатели на ПК.

         4. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 22.11.2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/