Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

Изх. № РД-92-00- 1294 /04.12.2013  г       

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 18.12.2013година /сряда/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Анализ за състоянието на пазара на труда в община Берковица

                                      Докладва – Лина Маринова, Директор на Дирекция „БТ”

2. Обсъждане и приемане на Проекто-бюджета на Община Берковица за 2014 г.

                                      Докладва – Д. Каменова – Кмет

3. Докладни записки.

                                      Докладват – председатели на ПК

4. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 12.12.2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/