Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

Изх. № РД-92-00- 1338/13.01.2014  г .

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 24 януари 2014 /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.       Отчет на Домашен социален патронаж.

                                                           Докладва – Директор СП

                                                           Сибилия Дамянова

 

2.  Докладни записки

Докладват – председатели ПК

 

3.  Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 17.01.2014 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/