Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА  на  24 януари 2014 г.

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА 

23 януари 2014 г. /четвъртък/  – 15.30часа

 

1. Докладна РД-92-00-1339, относно съгласие за продажба на открит мачтов трафопост, собственост на Съюз на Евангелските баптиски църкви в България;

2. Докладна РД-92-00-1348, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 201.92, местност „Раковица”;

3. Докладна РД-92-00-1349, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.222.231, местност „Памук баир”;

4. Докладна РД-92-00-1350, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.345, ул. Кочо Честименски;

5. Докладна РД-92-00-1351, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.344, ул. Кочо Честименски;

6. Докладна РД-92-00-1352, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.343, ул. Кочо Честименски;

7. Докладна РД-92-00-1353, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.342 ул. Кочо Честименски;

8. Докладна РД-92-00-1354, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.341, ул. Кочо Честименски;

9. Докладна РД-92-00-1355, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.340, ул. Кочо Честименски;

10. Докладна РД-92-00-1356, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.339, ул. Кочо Честименски;

11. Докладна РД-92-00-1357, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.338, ул. Кочо Честименски;

12. Докладна РД-92-00-1360, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204199,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

13. Докладна РД-92-00-1361, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204197,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

14. Докладна РД-92-00-1362, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204196,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

15. Докладна РД-92-00-1363, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204198,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

16. Докладна РД-92-00-1364, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204191,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

17. Докладна РД-92-00-1365, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204193,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

18. Докладна РД-92-00-1366, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204192,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

19. Докладна РД-92-00-1367, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 116006,  с. Замфирово, местност „Зоин дол”;

20. Докладна РД-92-00-1368, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 090037,  с. Бързия, местност „Бучняк”;

21. Докладна РД-92-00-1369, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 116026,  с. Замфирово, местност „Зоин дол”;

22. Докладна РД-92-00-1370, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 012082,  с. Бързия, местност „Вълканова ливада”;

23. Докладна РД-92-00-1371, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 012083,  с. Бързия, местност „Вълканова ливада”;

23. Докладна РД-92-00-13712 относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 090036,  с. Бързия, местност „Бучняк”;

24. Докладна РД-92-00-1379, относно отмяна на Решение № 833 от Протокол 36/18.12.2013 г. и приемане ново за продажба на имот УПИ Х, кад. № 269, кв. 10 по плана на с. Бързия;

25. Докладна РД-92-00-1380, относно отмяна на Решение № 834 от Протокол № 36/18.12.2013 г и приемане ново за продажба имот УПИ VІ, кад. № 518, кв. 37 по плана на с. Бързия.

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

23 януари 2014 г./четвъртък от 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1331, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2013 г.

2. Докладна РД-92-00-1382, относно корекция на капиталови разходи за 2014 г.

3. Докладна РД-92-00-1388, относно корекция на капиталови разходи за 2014 г.

4. Докладна РД-92-00-1381, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на ремонт и рехабилитация на пътна инфраструктура в жилищните комплекси „Заряница” , „Изгрев” и „Стара планина”, с максимален размер на кредита – 600 000 лева;

5. Докладна РД-92-00-1340, относно предоставяне на средства за разплащане във връзка с окончателното реализиране на проект „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж”, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица;

6. Докладна рД-92-00-1341, относно издаване на запис на заповед от Община Берковица, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС за проект „Пречиствателно съоръжение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия;

7. Докладна РД-92-00-1384, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за ІV-то тримесечие на 2013 г.

8. Докладна РД-92-00-1345, относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;

9. Докладна РД-92-00-1385, относно проект за съвместно изпълнение между „МБАЛ-Берковица” ЕООД гр. Берковица и Община Берковица;

10. Докладна РД-92-00-1346, относно съгласуване на Стретегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2014 г.;

11. Докладна РД-92-00-1347, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ЦДГ „Пролетна дъга”;

12. Докладна РД-92-00-1359, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на „Общински пазар 99” ЕООД;

13. Докладна РД-92-00-1383, относно кандидатстване на Община Берковица за реализация на проекти по проект „Красива България”;

14. Заявление РД-92-00-1337 от Таня Симеонова Генкова, относно отпускане на еднократна помощ;

15. Докладна РД-92-00-1358, относно отпускане на еднократна помощ на семейство Александър и Пенка Ценкови.

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

23 януари 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД.92-00-1387, относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Берковица;

2. Докладна РД-92-00-1386, относно изменение на Правилника на Общински съвет;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

22 януари 2014 г. /сряда/  –  16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1373, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Борис Луканов, с. Боровци;

2. Докладна РД-92-00-1374, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Георги Левак, с. Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-1375, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Йордан Мечкарски, с. Гаганица;

4. Докладна РД-92-00-1376, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Иларион Филипов, с. Мездрея;

5. Докладна РД-92-00-1377, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Димитър Кирков, с. Гаганица;

6. Докладна РД-92-00-1378, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Ева Михайлова, гр. Берковица.

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

21 януари 2014 /вторник/  –  13.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-   относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж за 2013 година;

2. Заявление РД-92-00-1337 от Таня Симеонова Генкова, относно отпускане на еднократна помощ;

3. Докладна РД-92-00-1358, относно отпускане на еднократна помощ на семейство Александър и Пенка Ценкови

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

22 януари 2014 г. /сряда/  –  14.00 часа

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

21 януари 2014 г. /вторник/  –  15.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1342, относно съгласие за изменение на ПУП а УПИ VІ, кв. 27 по плана на Берковица, след представяне на мотивирано предложение;

2. Докладна РД-92-00-1343, относно съгласие за изготвяне на ПУП – план застрояване за поземлен имот 081008, местност „Петрохан”, землище с. Бързия, Община Берковица, след представено мотивирано предложение;

3. Докладна РД-92-00-1344, относно съгласие от ОбС за изработване на ПУП-ПРЗ за отреждане площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци и други във всички населени места с население по голямо от 10 000 жители в ПИ 03928.52.46, местност „Калешница”, землище гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

22 януари 2014 г. /сряда/  –  17.30 часа

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ