АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА  на  24 януари 2014 г.

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА 

23 януари 2014 г. /четвъртък/  – 15.30часа

 

1. Докладна РД-92-00-1339, относно съгласие за продажба на открит мачтов трафопост, собственост на Съюз на Евангелските баптиски църкви в България;

2. Докладна РД-92-00-1348, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 201.92, местност „Раковица”;

3. Докладна РД-92-00-1349, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.222.231, местност „Памук баир”;

4. Докладна РД-92-00-1350, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.345, ул. Кочо Честименски;

5. Докладна РД-92-00-1351, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.344, ул. Кочо Честименски;

6. Докладна РД-92-00-1352, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.343, ул. Кочо Честименски;

7. Докладна РД-92-00-1353, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.342 ул. Кочо Честименски;

8. Докладна РД-92-00-1354, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.341, ул. Кочо Честименски;

9. Докладна РД-92-00-1355, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.340, ул. Кочо Честименски;

10. Докладна РД-92-00-1356, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.339, ул. Кочо Честименски;

11. Докладна РД-92-00-1357, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 03928.508.338, ул. Кочо Честименски;

12. Докладна РД-92-00-1360, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204199,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

13. Докладна РД-92-00-1361, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204197,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

14. Докладна РД-92-00-1362, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204196,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

15. Докладна РД-92-00-1363, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204198,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

16. Докладна РД-92-00-1364, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204191,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

17. Докладна РД-92-00-1365, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204193,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

18. Докладна РД-92-00-1366, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 204192,  с. Котеновци, местност „Лаго”;

19. Докладна РД-92-00-1367, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 116006,  с. Замфирово, местност „Зоин дол”;

20. Докладна РД-92-00-1368, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 090037,  с. Бързия, местност „Бучняк”;

21. Докладна РД-92-00-1369, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 116026,  с. Замфирово, местност „Зоин дол”;

22. Докладна РД-92-00-1370, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 012082,  с. Бързия, местност „Вълканова ливада”;

23. Докладна РД-92-00-1371, относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 012083,  с. Бързия, местност „Вълканова ливада”;

23. Докладна РД-92-00-13712 относно съгласие за провеждане на публичен търг на имот № 090036,  с. Бързия, местност „Бучняк”;

24. Докладна РД-92-00-1379, относно отмяна на Решение № 833 от Протокол 36/18.12.2013 г. и приемане ново за продажба на имот УПИ Х, кад. № 269, кв. 10 по плана на с. Бързия;

25. Докладна РД-92-00-1380, относно отмяна на Решение № 834 от Протокол № 36/18.12.2013 г и приемане ново за продажба имот УПИ VІ, кад. № 518, кв. 37 по плана на с. Бързия.

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

23 януари 2014 г./четвъртък от 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1331, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2013 г.

2. Докладна РД-92-00-1382, относно корекция на капиталови разходи за 2014 г.

3. Докладна РД-92-00-1388, относно корекция на капиталови разходи за 2014 г.

4. Докладна РД-92-00-1381, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на ремонт и рехабилитация на пътна инфраструктура в жилищните комплекси „Заряница” , „Изгрев” и „Стара планина”, с максимален размер на кредита – 600 000 лева;

5. Докладна РД-92-00-1340, относно предоставяне на средства за разплащане във връзка с окончателното реализиране на проект „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж”, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица;

6. Докладна рД-92-00-1341, относно издаване на запис на заповед от Община Берковица, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС за проект „Пречиствателно съоръжение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия;

7. Докладна РД-92-00-1384, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за ІV-то тримесечие на 2013 г.

8. Докладна РД-92-00-1345, относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;

9. Докладна РД-92-00-1385, относно проект за съвместно изпълнение между „МБАЛ-Берковица” ЕООД гр. Берковица и Община Берковица;

10. Докладна РД-92-00-1346, относно съгласуване на Стретегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2014 г.;

11. Докладна РД-92-00-1347, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ЦДГ „Пролетна дъга”;

12. Докладна РД-92-00-1359, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на „Общински пазар 99” ЕООД;

13. Докладна РД-92-00-1383, относно кандидатстване на Община Берковица за реализация на проекти по проект „Красива България”;

14. Заявление РД-92-00-1337 от Таня Симеонова Генкова, относно отпускане на еднократна помощ;

15. Докладна РД-92-00-1358, относно отпускане на еднократна помощ на семейство Александър и Пенка Ценкови.

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

23 януари 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД.92-00-1387, относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Берковица;

2. Докладна РД-92-00-1386, относно изменение на Правилника на Общински съвет;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

22 януари 2014 г. /сряда/  –  16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1373, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Борис Луканов, с. Боровци;

2. Докладна РД-92-00-1374, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Георги Левак, с. Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-1375, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Йордан Мечкарски, с. Гаганица;

4. Докладна РД-92-00-1376, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Иларион Филипов, с. Мездрея;

5. Докладна РД-92-00-1377, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Димитър Кирков, с. Гаганица;

6. Докладна РД-92-00-1378, относно предост.зем. земи ОПФ н-ци Ева Михайлова, гр. Берковица.

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

21 януари 2014 /вторник/  –  13.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-   относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж за 2013 година;

2. Заявление РД-92-00-1337 от Таня Симеонова Генкова, относно отпускане на еднократна помощ;

3. Докладна РД-92-00-1358, относно отпускане на еднократна помощ на семейство Александър и Пенка Ценкови

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

22 януари 2014 г. /сряда/  –  14.00 часа

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

21 януари 2014 г. /вторник/  –  15.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1342, относно съгласие за изменение на ПУП а УПИ VІ, кв. 27 по плана на Берковица, след представяне на мотивирано предложение;

2. Докладна РД-92-00-1343, относно съгласие за изготвяне на ПУП – план застрояване за поземлен имот 081008, местност „Петрохан”, землище с. Бързия, Община Берковица, след представено мотивирано предложение;

3. Докладна РД-92-00-1344, относно съгласие от ОбС за изработване на ПУП-ПРЗ за отреждане площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци и други във всички населени места с население по голямо от 10 000 жители в ПИ 03928.52.46, местност „Калешница”, землище гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

22 януари 2014 г. /сряда/  –  17.30 часа

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.