Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Информация за инвестиционно предложение “Частично преустройство и разширение на спортна зала” в УПИ І, кв. 153 (ПИ с идентификатор 03928.512.250) по плана на гр. Берковица, за преценяване необходимостта от ОВОС.