Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ 

Oбщина Берковица в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ  услугата „Приемна грижа” в община Берковица.

 – Обявление

Необходими документи