Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. Бр.12 от 11 .02.2014 год. е обявено, че е изработен  и изложен за проучване проект на ПУП- парцеларен план за обект „Реконструкция път-ІV-81029, гр. Берковица- хижа Ком”. На основание чл. 150, ал.6 от ЗУТ Община Берковица съобщава, че е изработен технически проект за обект „Реконструкция път ІV-81029, гр. Берковица- хижа Ком”.  В едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник  на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ,  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания до ОбА –Берковица.