Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

opak2_logoВъв връзка с реализиране на дейности по проект „Общинска администрация Берковица – ефективна и отзивчива“ по Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на 20 февруари  2014 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица ще се проведе първата пресконференция.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.