Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ДЪРВАТА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация –Берковица  е направила разпределение на количествата дърва за огрев за календарната 2014 г. по цена 13,80 лв. без ДДС за 1 пр. куб. м (16,56 лв. с ДДС) за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 04 март 2014 год. до 31 март 2014 г. започва да приема заявления от жителите на град Берковица за добив на дърва  от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми.

            Условията за включване в списъците са следните:

            1. Лицето и членовете на неговото домакинство не трябва да имат възстановени гори от Общинските служба по земеделие – гр. Берковица и те не могат да задоволят нуждите на домакинството с дървесина от собствените си гори.

            2. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в  гр. Берковица.

            3. Членовете на домакинството да не ползват енергийна помощ от Дирекция “Социално подпомагане” – Берковица.

            Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са :

–       за 1  (едно) домакинство –  до 5 куб. м.

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на web site: www.berkovitsa.bg .

 

27 февруари 2014 год.

гр.Берковица

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кмет на Община Берковица