Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

logo_milenaОбщина Берковица организира встъпителна пресконференция по проект „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ГРАД БЕРКОВИЦА“. Бюджетна линия: BG161PO001/5-03/2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/5-03/2013 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите. Събитието ще се проведе в заседателната зала в сградата на общината на 25 март 2014 г. от 14:00 часа. Стойността на проекта е 195 360.00 лв. Проектът е със срок за изпълнение 18 месеца.

Разработването на ИПГВР е насочено към цялостното разрешаване на наличните социално-икономически и екологични проблеми на целевата територия, чрез обективно изготвен проблемен анализ, дефинирани и приложими визия, стратегическа и планова рамка, които да предложат адекватни мерки за постигане на растеж и балансирано развитие.

Ще се постигнат следните специфични цели:

– Извършване на адекватна оценка и анализ на наличните териториални ресурси и проблеми, както и очакванията на местните общности и заинтересовани страни относно развитието на градската територия;

– Разработване и утвърждаване на ИПГВР, чрез които да се осъществи дългосрочната визия за развитието на град Берковица, посредством реализация на проекти в териториите с установени негативни тенденции в развитието си, с привличане на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

– Създадени възможности за получаване на финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за периода 2014 – 2020 г.;

– Постигане на синергия между действащите и в процес на подготовка стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално развитие и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на град Берковица;

– Повишаване привлекателността на град Берковица за гости, туристи и инвеститори;