Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА  П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697  Изх. № РД-92-00-1507/07.04.2014  г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на  09 април 2014  г. /сряда/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община  Берковица, при   Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

         1. Докладна РД-92-00-1508,  във връзка със спешна необходимост  за съгласуване Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за реконструкция на захранващ водопровод от язовир „Среченска бара” до гр. Враца.

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/