Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА  П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271 

Изх. № РД-92-00- 1516/14.04.2014  г

 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл. 29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 30 април /сряда/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 


1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от    стопанската дейност за 2013 година на „Медицински център – 1” ЕООД –         Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – д-р М. Павлова – управител

2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2013 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Юлия Веселинова  –  прокурист МБАЛ

3. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24.04.2014 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/