Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Център за обществена подкрепа  обявява свободно работно място

ОБЯВЛЕНИЕ:
1. Център за обществена подкрепа гр.Берковица Обявява свободно работно място за длъжността  „Социален работник” .
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
·Образователна степен – завършено висше, бакалавър  , професионално направление , педагогика или социални дейности .

3.Професионален опит 1 година в сферата на социалните дейности .
4. Допълнителни изисквания:
· Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;
· Организационна компетентност;
· Комуникационна компетентност;
5. Необходими документи:
· Заявление до Директора на ЦОП;
· Автобиография по европейски образец;
· Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
· Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;
6. Подбор на кандидатите:
· Допускане по документи;
· Интервю с допуснатите кандидати;
7. Документите за участие се представят в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Берковица в Интернет, и върху информационното табло в сградата на Община Берковица, на адрес: гр. Берковица , Община Берковица в отдел „Човешки ресурси“стая 111ет.1.
8. Списъците и всички съобщения ще се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Берковица.
9. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Консултира клиентите на Центъра и техните близки по въпросите, свързани с правата им в областта на социалното обслужване, социалното подпомагане и за възможностите за оказване на социална подкрепа в общността. Разработва индивидуални  социални програми с оглед уменията и потребностите на всеки потребител.Извършва посещения по домовете на децата с цел обследване на начина и условията на живот извън Центъра за обществена подкрепа.Осъществява групова и индивидуална работа с клиентите. Осъществява мобилна социална работа.

Директор на Център за обществена подкрепа:
Петя Христова