Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Център за обществена подкрепа  обявява свободно работно място

ОБЯВЛЕНИЕ:
1. Център за обществена подкрепа гр.Берковица Обявява свободно работно място за длъжността  „Медицинска сестра” .
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
·Образователна степен – завършено висше, специалист, проф.бакалавър  , професионално направление , медицинска сестра.

3.Професионален опит 3 години .
4. Допълнителни изисквания:
· Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;
· Организационна компетентност;
· Комуникационна компетентност;
5. Необходими документи:
· Заявление до Директора на ЦОП;
· Автобиография по европейски образец;
· Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
· Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;
6. Подбор на кандидатите:
· Допускане по документи;
· Интервю с допуснатите кандидати;
7. Документите за участие се представят в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Берковица в Интернет, и върху информационното табло в сградата на Община Берковица, на адрес: гр. Берковица , Община Берковица в отдел „Човешки ресурси“стая 111ет.1.
8. Списъците и всички съобщения ще се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Берковица.
9. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изготвя и реализира информационни кампании за превенция сред уязвими групи от населението относно рисковете от заразяване с болести,  кампании срещу т.нар рани бракове и др. със здравно-образователна насоченост. Участва в проучване и изготвяне на оценка на потребностите на потребителите в ЦОП.  Осъществява групова и индивидуална работа с деца и техните семейства.

 

 

 

 

 

Директор на Център за обществена подкрепа:
Петя Христова