Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Център за обществена подкрепа  обявява свободно работно място

ОБЯВЛЕНИЕ:
1. Център за обществена подкрепа гр.Берковица Обявява свободно работно място за длъжността  „Семеен консултант” .
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
·Образователна степен – завършено висше, бакалавър  , професионално направление , психология или педагогика.

3.Професионален опит 1 година .
4. Допълнителни изисквания:
· Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;
· Организационна компетентност;
· Комуникационна компетентност;
5. Необходими документи:
· Заявление до Директора на ЦОП;
· Автобиография по европейски образец;
· Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
· Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;
6. Подбор на кандидатите:
· Допускане по документи;
· Интервю с допуснатите кандидати;
7. Документите за участие се представят в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Берковица в Интернет, и върху информационното табло в сградата на Община Берковица, на адрес: гр. Берковица , Община Берковица в отдел „Човешки ресурси“стая 111ет.1.
8. Списъците и всички съобщения ще се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Берковица.
9. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Дава компетентна консултация по поставени от потребителите на услугата въпроси относно проблеми в семейството. Консултира семейството и близки и приятели на потребителите за решаване на възникнал или евентуален проблем.  Активно да консултира и съдейства на потребителите и членовете на техните семейства за предприемане на конкретни действия за повишаване на самостоятелността и независимостта им вкл. чрез заетост, образование и др

 

 

 

Директор на Център за обществена подкрепа:
Петя Христова