Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.N ЕФПП 08-00-17/7/от 16.05.2014 г.

Дирекция “СИООС” при Общинска Администрация-гр.Берковица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план за УПИ ІІ, ПИ 03928.512.80 в кв. 82 по плана на гр.Берковица.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.

 

Директор д-я “СИООС”:/п/

/инж.И.Илиев/