Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на 20 юни 2014 г. 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

19 юни 2014 г. /четвъртък/ – 15.30часа

1. Докладна РД-92-00-1656,относно Отчет за дейността, финансовитерезултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2013 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2. Докладна РД-92-00-1655, относно Отчет за дейността, финансовите разултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2013 година на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3. Докладна РД-92-00-1649, относно учредяване право на строеж за изграждане на гаражи в УПИ І ЖК „Изгрев” – Берковица;

4. Докладна РД-92-00-1650, относно продажба имот 03928.220.207, м. Черешака” – Берковица;

5. Докладна РД-92-00-1651, относно публичен търг с явно наддаване продажба имот 03928.58.13, местност „Широка поляна” – Берковица;

6. Докладна РД-92-00-1652, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 03928.515.192, ул Мир, кв. Раковица, по кадастралната карта на град Берковица.

7. Докладна РД-92-00-1659, относно допълнение в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Берковица за 2014 година в съответствие с разпоредбита наЗОС и с обществения интерес на територията на Община Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

19 юни 2014 г./четвъртък/ от 16.30 часа 

1. Докладна РД-92-00-1657, относно Предоставяне на средства за разплащане във връзка с реализиране на Проект BG161PO001/4.1-03/2010/069 “Подобряване на образователната инфраструктура в Община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

2. Заявление РД-92-00-1632 от Николина Николоваева Николова, ул. Чайка, Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

19 юни 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1644, относно създаване на нова локализационна единица на територията на град Берковица /Промишлена зона/ и включването и в класификатора на пътните артерии на Република България;

2. Докладна РД-92-00-1646, относно подновяване на договор за управление на „Медицински център-1” ЕООД гр. Берковица;

3. Докладна РД-92-00-1648, относно приемане на План-програма за заседания на ОбС през ІІІ-то тримесечие на 2014 година;

4. Жалба РД-92-00-1658 от Иван Петров Нанков от с. Гаганица, относно оградна линия.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО ИЕКОЛОГИЯ

28 май 2014 г. /срада/ – 16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1624, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Ангел Стоянов Ангелов, землище Берковица;

2. Докладна РД-92-00-1625, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Ангел Стефанов Драганов, землище Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-1626, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Петър Ценков Еленков, землище Гаганица;

4. Докладна РД-92-00-1627, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Милева Георгиева Томова, землище Мездрея;

5. Докладна РД-92-00-1628, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Богдана Илиева Тодорова, землище Замфирово и Рашовица;

6. Докладна РД-92-00-1629, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Костадина Иванова Кръстева, землище Гаганица;

7. Докладна РД-92-00-1630, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Кирил Тодоров Алексов, землище Боровци;

8. Докладна РД-92-00-1631, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Никола Симеонов Николов, землище Бистрилица;

9. Докладна РД-92-00-1632, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Яким Кюфов Игнатов, землище Боровци;

10. Докладна РД-92-00-1633, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Георги Куздов Димитров, землище Замфирово;

11. Докладна РД-92-00-1634, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Иван Дамянов Ангелов, землище Замфирово;

12. Докладна РД-92-00-1635, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Александър Богданов Симеонов, землище Бокиловци;

13. Докладна РД-92-00-1636, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Камен Коцов Митров, землище Гаганица;

14. Докладна РД-92-00-1637, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Йорданка Найденова Петкова, землище Мездрея;

15. Докладна РД-92-00-1638, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Петър Върбанов Иванов, землище Мездрея;

16. Докладна РД-92-00-1639, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Христо Иванов Стефанов, землище Мездрея;

17. Докладна РД-92-00-1640, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Михал Атанасов Петков, землище Бързия;

18. Докладна РД-92-00-1641, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Никола Вачов Клювачки, землище Замфирово;

19. Докладна РД-92-00-1642, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Георги Богданов Петров, землище Мездрея;

20. Докладна РД-92-00-1643, относно предоставяне на общински земи от ОПФ на н-ци Алекси Никодимов Алексов, землище Мездрея;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

17 юни 2014 /вторник/ – 13.30 часа

 

1. Заявление РД-92-00-1632 от Николина Николоваева Николова, ул. Чайка, Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

18 юни 2014 г. /сряда/ – 14.00 часа

 

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

17 юни 2014 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1654, относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП за поземлен имот 03928.37.99, местност „Асан спахийски връх”, землище Берковица, след представено мотивирано предложение;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

18 юни 2014 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА