Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271
Изх. № РД-92-00-1622/06.06. 2014 г.
ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 20 юни 2014 /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община Берковица, при следния  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2013 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – Йорданка Ерменкова – управител

2. Отчет за дейността, финансовите разултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2013 година на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – Ивайло Спасов – управител

3. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от
стопанската дейност за 2013 година на „В и К” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – инж.Александър Георгиев – управител
4. Докладни записки
Докладват – председатели на ПК

5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 16.06.2014 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/