Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 18 юли 2014 /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община Берковица, при следния  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Информация за приключване на учебната 2013/2014 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2014/2015 година.

                                                                       Докладва – Анелия Якимова – гл.                                                                                 експерт „Образование” и

                                                                       Директори на училища

            2. Отчет за дейността на Дом за деца и младежи, лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                               Докладва – Петя Христова – Директор

            3. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                               Докладва – Мадлена Борисова – директор

4. Докладни записки

                                   Докладват – председатели ПК

            5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 14.07.2014 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/