Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на 18 юли 2014 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

 17 юли 2014 г. /четвъртък/ – 15.30часа

 

1. Докладна РД-92-00-1681, относно приемане на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията за обособената територия на „В и К – Берковица” ЕООД гр. Берковица;

2. Докладна РД-92-001677, относно публичен търг за имот 047114, местност „Егумен” – с. Лесковец;

3. Докладна РД-92-001678, относно публичен търг за имот 047112, местност „Егумен” – с. Лесковец;

4. Докладна РД-92-001679, относно публичен търг за имот 047110, местност „Егумен” – с. Лесковец;

5. Докладна РД-92-001680, относно публичен търк за имот 040026, местност „Липа” – с. Бързия;

6. Докладна РД-92-001682, относно публичен търг за имот 001002, местност „Равин брод” – с. Цветкова бара;

7. Докладна РД-92-00-1683, относно публичен търг за имот 204195, местност „Лаго” – с. Котеновци;

8. Докладна РД-92-00-1684, относно публичен търг за продажба имот 016050, м. Манджолското”, с. Мездрея;

9. Докладна РД-92-00-1686, относно публичен търг за продажба имот 201.36, местност „Раковица” -Берковица;

10. Докладна РД-92-00-1685, относно публичен търг за отдаване под наем упи V, и УПИ ІV, кв. 24 – Мездрея;

11. Докладна РД-92-00-1703, относно публичен търг за продажба имот 003126, местност „Бърдарица” -Цветкова бара;

12. Докладна РД-92-00-1705, относно публичен търг за отдаване под наем на имот 507.345 – Берковица;

13. Докладна РД-92-00-1706, относно отдаване под наем на част от общински терен в в имот 511.541 – Берковица;

13. Докладна РД-92-00-1694, относно промяна на т. 29 от Приложение 3 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

17 юли 2014 г./четвъртък/ от 16.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1692, относно предоставяне на средства за разплащане във връзка с реализиране на проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на Община Берковица”, бюджетна линия BG051РO002/13/1.3-07;

2. Докладна РД-92-00-1695, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2014 г.

3. Докладна РД-92-00-1696, относно корекция на капиталови разходи за 2014 година;

4. Докладна РД-92-00-1697, относно предоставяне на средства за разплащане във връзка с реализиране на Проект „Общинска администрация Берковица – ефективна и отзивчива”;

5. Докладна РД.-92-00-1698, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за ІІ-ро тримесечие на 2014 г.;

6. Докладна РД-92-00-1699, относно изплащане еднократна помощ на раждане на дете – Симеон Руменов Витанов;

7. Докладна РД-92-00-1674, относно освобождаване на ПКИ „Дойчо Димитров” – гр. Берковица от такса бигтови отпадъци за 2013 година;

8. Докладна РД.92-00-1707, относно допълване на решение от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

8. ДокладнаРД-92-00-1675, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ”Г. С.Раковски” – с. Бързия;

9. Докладна РД-92-00-1676, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Замфирово;

10. Докладна РД-92-00-1709, относно предоставяне на средства на танцов състав при Народно читалище – Бързия;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

17 юли 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1693, относно Участие на Община Берковица в Трета процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво;

2. Докладна РД-92-00-1694, относно промяна на т. 29 от Приложение 3 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

3. Докладна записка РД-92-00-1710 отЕмил Тодоров, относно създаване на работна група и среща с Виваком за кабелите по селата;

4. Подписка РД-92-00-1672, от жители на с. Слатина и съседните села Драганица и Черкаски, относно предприемане на мерки за разрушения път.

5. Жалба РД-92-00-1673, относно недоволство от работата на кметски наместник с. Гаганица;

6. Писмо РД-92-00-1702 от Обществен съвет по въпросите на отбраната;

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО ИЕКОЛОГИЯ

16 юли 2014 г. /срада/ – 16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1671, относно предоставяне на земи от ОПФ н-ци Никола Георгиев Дамянов, землище с. Бързия.

2. Докладна РД-92-00-1704, относно ползване на дървесина от горски територии общинска собственост, чрез продажба на стояща дървесина на корен;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

15 юли 2014 /вторник/ – 13.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1667(2), относно приемане на Отчет за дейността на ЦНСТ – Берковица за 2013 г.;

2. Докладна РД-92-00-1668(2), относно приемане Отчет на Дом за деца лишени от родителска грижа „Л. Тенева” – Берковица за 2013 година;

2. Становище РД-92-00-1700 на УС на СОББ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

16 юли 2014 г. /сряда/ – 14.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1687, относно Информация за приключване на учебната 2013/2014 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2014/2015 г.;

2. ДокладнаРД-92-00-1675, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ”Г. С.Раковски” – с. Бързия;

3. Докладна РД-92-00-1676, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Замфирово;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

15 юли 2014 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1688, относно съгласия за изменение на ПУП за поземлен имот 03928.514.134, УПИ ХХ, кв. 1, Промишщлена зона гр. Берковица;

2. Докладна РД-92-00-1689, относно Съгласие за изграждане на обекти, които са от првостепенно значение за Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-1690, относно съгласие за изготвяне на ПУП за поземлен имот 03928.12.54, местност „Сарая”, землище гр. Берковица;

4. Докладна РД-92-00-1691, относно съгласие за изменение на ПУП за УПИ VІІ, к 3 ПИ 03928.509.39 по кадастралната карта, на основание чл. 208 от ЗУТ.;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

16 юли 2014 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД.92-00-1708, относно Кандидатстване на Община Берковица по мярка 226 – «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г