АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на 18 юли 2014 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

 17 юли 2014 г. /четвъртък/ – 15.30часа

 

1. Докладна РД-92-00-1681, относно приемане на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията за обособената територия на „В и К – Берковица” ЕООД гр. Берковица;

2. Докладна РД-92-001677, относно публичен търг за имот 047114, местност „Егумен” – с. Лесковец;

3. Докладна РД-92-001678, относно публичен търг за имот 047112, местност „Егумен” – с. Лесковец;

4. Докладна РД-92-001679, относно публичен търг за имот 047110, местност „Егумен” – с. Лесковец;

5. Докладна РД-92-001680, относно публичен търк за имот 040026, местност „Липа” – с. Бързия;

6. Докладна РД-92-001682, относно публичен търг за имот 001002, местност „Равин брод” – с. Цветкова бара;

7. Докладна РД-92-00-1683, относно публичен търг за имот 204195, местност „Лаго” – с. Котеновци;

8. Докладна РД-92-00-1684, относно публичен търг за продажба имот 016050, м. Манджолското”, с. Мездрея;

9. Докладна РД-92-00-1686, относно публичен търг за продажба имот 201.36, местност „Раковица” -Берковица;

10. Докладна РД-92-00-1685, относно публичен търг за отдаване под наем упи V, и УПИ ІV, кв. 24 – Мездрея;

11. Докладна РД-92-00-1703, относно публичен търг за продажба имот 003126, местност „Бърдарица” -Цветкова бара;

12. Докладна РД-92-00-1705, относно публичен търг за отдаване под наем на имот 507.345 – Берковица;

13. Докладна РД-92-00-1706, относно отдаване под наем на част от общински терен в в имот 511.541 – Берковица;

13. Докладна РД-92-00-1694, относно промяна на т. 29 от Приложение 3 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

17 юли 2014 г./четвъртък/ от 16.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1692, относно предоставяне на средства за разплащане във връзка с реализиране на проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на Община Берковица”, бюджетна линия BG051РO002/13/1.3-07;

2. Докладна РД-92-00-1695, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2014 г.

3. Докладна РД-92-00-1696, относно корекция на капиталови разходи за 2014 година;

4. Докладна РД-92-00-1697, относно предоставяне на средства за разплащане във връзка с реализиране на Проект „Общинска администрация Берковица – ефективна и отзивчива”;

5. Докладна РД.-92-00-1698, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за ІІ-ро тримесечие на 2014 г.;

6. Докладна РД-92-00-1699, относно изплащане еднократна помощ на раждане на дете – Симеон Руменов Витанов;

7. Докладна РД-92-00-1674, относно освобождаване на ПКИ „Дойчо Димитров” – гр. Берковица от такса бигтови отпадъци за 2013 година;

8. Докладна РД.92-00-1707, относно допълване на решение от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

8. ДокладнаРД-92-00-1675, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ”Г. С.Раковски” – с. Бързия;

9. Докладна РД-92-00-1676, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Замфирово;

10. Докладна РД-92-00-1709, относно предоставяне на средства на танцов състав при Народно читалище – Бързия;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

17 юли 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1693, относно Участие на Община Берковица в Трета процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво;

2. Докладна РД-92-00-1694, относно промяна на т. 29 от Приложение 3 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

3. Докладна записка РД-92-00-1710 отЕмил Тодоров, относно създаване на работна група и среща с Виваком за кабелите по селата;

4. Подписка РД-92-00-1672, от жители на с. Слатина и съседните села Драганица и Черкаски, относно предприемане на мерки за разрушения път.

5. Жалба РД-92-00-1673, относно недоволство от работата на кметски наместник с. Гаганица;

6. Писмо РД-92-00-1702 от Обществен съвет по въпросите на отбраната;

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО ИЕКОЛОГИЯ

16 юли 2014 г. /срада/ – 16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1671, относно предоставяне на земи от ОПФ н-ци Никола Георгиев Дамянов, землище с. Бързия.

2. Докладна РД-92-00-1704, относно ползване на дървесина от горски територии общинска собственост, чрез продажба на стояща дървесина на корен;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

15 юли 2014 /вторник/ – 13.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1667(2), относно приемане на Отчет за дейността на ЦНСТ – Берковица за 2013 г.;

2. Докладна РД-92-00-1668(2), относно приемане Отчет на Дом за деца лишени от родителска грижа „Л. Тенева” – Берковица за 2013 година;

2. Становище РД-92-00-1700 на УС на СОББ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

16 юли 2014 г. /сряда/ – 14.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1687, относно Информация за приключване на учебната 2013/2014 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2014/2015 г.;

2. ДокладнаРД-92-00-1675, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ”Г. С.Раковски” – с. Бързия;

3. Докладна РД-92-00-1676, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Замфирово;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

15 юли 2014 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-1688, относно съгласия за изменение на ПУП за поземлен имот 03928.514.134, УПИ ХХ, кв. 1, Промишщлена зона гр. Берковица;

2. Докладна РД-92-00-1689, относно Съгласие за изграждане на обекти, които са от првостепенно значение за Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-1690, относно съгласие за изготвяне на ПУП за поземлен имот 03928.12.54, местност „Сарая”, землище гр. Берковица;

4. Докладна РД-92-00-1691, относно съгласие за изменение на ПУП за УПИ VІІ, к 3 ПИ 03928.509.39 по кадастралната карта, на основание чл. 208 от ЗУТ.;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

16 юли 2014 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД.92-00-1708, относно Кандидатстване на Община Берковица по мярка 226 – «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (3) от 02.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Трети март
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, В деня на националния ни празник – Трети март, за мен е чест, като

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.