Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ

Съобщение за отваряне на Плик 3 “Предлагана цена” за обявяване на ценовите предложения във връзка с открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител на СМР по-проект “Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Иван Вазов-1911″, с. Бързия”.

СЪОБЩЕНИЕ