Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ

Съобщение за отваряне на Плик 3 „Предлагана цена“ за обявяване на ценовите предложения във връзка с открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР по-проект „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Иван Вазов-1911″, с. Бързия“.

СЪОБЩЕНИЕ