Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5  от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД-15-498/03.10.2012г. на Кмета на Община Берковица

 ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС гр.Берковица

 

Място на работа Музеен комплекс гр.Берковица

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

 

І. Изисквания за длъжността:

 

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – история и археология, етнология, опазване на културното наследство.

Професионален опит 3 години  в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

 

ІІ.Начин на провеждане на конкурса

 

Защита на концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс гр.Берковица за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 

Заявление за участие

Документ за самоличност (копие)

Документ за трудов стаж (копие)

Професионална автобиография

Документ за завършено образование (копие)

Свидетелство за съдимост

Концепция за дейността и развитието на  Музеен комплекс гр. Берковица за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 6 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове .

            Концепцията съдържа:

–          анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

–          тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;

–          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

–          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

–          етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите се подават в община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация, партер ЦУИГ, тел. 0953/89117, в срок до 03.12.2012г. до 17.00часа.

Вашият коментар