Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПОКАНА

opak2_logoза участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020 година.

Уважаеми дами и господа,

На 05.08.2014 г. (вторник) от 11:00 часа в “Заседателната зала” (ет. 1) на Община Берковица ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020 година.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР, Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за развитие.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Общински план за развитие на Община Берковица за периода 2014 – 2020 година.

Проета на Общинския план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020 г. е изготвен в рамките на Проект 13 – 13 – 59 / 11.12.2013 г. „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.