Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 163 от 04.08.2014г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Бeрковица ще се проведатв сградата на общинска администрация на общ.Берковица, както следва:

На 12.08.2014г. от 10.00ч. – за землището на с. Замфирово;

На 12.08.2014г. от 11.00ч. – за землището на с. Боровци;

На 12.08.2014г. от 14.00ч. – за землището на с. Балювица;

На 12.08.2014г. от 15.00ч. – за землището на с. Пърличево;

На 12.08.2014г. от 16.00ч. – за землището на с. Рашовица;

 

 

На 13.08.2014г. от 10.00ч. – за землището на с. Гаганица;

На 13.08.2014г. от 11.00ч. – за землището на с. Бистрилица;

На 13.08.2014г. от 14.00ч. – за землището на с. Котеновци;

На 13.08.2014г. от 15.00ч. – за землището на с. Бокиловци;

На 13.08.2014г. от 16.00ч. – за землището на с. Черешовица.

 

 

На 14.08.2014г. от 10.00ч. – за землището на гр. Берковица;

На 14.08.2014г. от 11.00ч. – за землището на с. Костенци;

На 14.08.2014г. от 14.00ч. – за землището на с. Мездрея;

На 14.08.2014г. от 15.00ч. – за землището на с. Песочница;

На 14.08.2014г. от 16.00ч. – за землището на с. Комарево.

 

 

На 15.08.2014г. от 10.00ч. – за землището на с. Ягодово

На 15.08.2014г. от 11.00ч. – за землището на с. Слатина;

На 15.08.2014г. от 14.00ч. – за землището на с. Бързия;

На 15.08.2014г. от 15.00ч. – за землището на с. Лесковец.

 

Председател на комисията по Заповед 163/04.08.2014г.                                                                                                                                                                                                                                                                                       /гл. експерт ОСЗ- гр. БерковицаТ. Комарска /

Заповед за определяне на комисия за землищата на територията на Община Берковица