Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПОКАНА

Относно: Доброволно изпълнение на Заповед РД-15-032/ 17.01.2014 г. на Кмет на Община Берковица за премахване на разширение на баня на втори етаж в жилищна сграда, находяща се в ПИ 506.131 по кадастралната карта на гр. Берковица, с административен адрес, ул. Тракия 27 гр. Берковица.