Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-579/31.10.2012 год., на основание чл.10 а от Закона за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „Европейско финансиране, програми и проекти”

В Община Берковица –Специализирана администрация – по служебно правоотношение, при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител

-Степен на образование: висше, степен: бакалавър

-Професионално направление: маркетинг и мениджмънт, регионално развитие и управление, МИО

-Професионален опит: 2 години  или минимален ранг IV младши

-Други специфични изисквания за заема на длъжността

Да притежава допълнителна квалификация, Компютърни умения –WORD, EXCEL,WINDOWS и INTERNET и правно- информационни продукти

2.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3.Кандидатите да представят следните документи:

  • заявление по образец-Приложение№2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
  • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  •  автобиография-CV-професионална;
  • документ за самоличност при подаване на документите за проверка;

Кратко описание на длъжността:

-Цел:

Разработнане на експертни анализи, изготвяне на становища.

Разработване на проекти

     -Области на дейност:

Разработване, управление и отчитане на проекти с  европейско финансиране, програми и проекти.

     Събиране, обработване и систематизиране на документи и информация, свързана с еропейски програми и проекти.

     Осъществяване на взаимодействие с партньори по съвместни проекти.

     Съдействие за реализация на международно сътрудничество.

4. Документите по т.3 да се подават в стая 111 етаж I на Общинска администрация –Берковица в срок до 12.11.2012г.   до 17.00 часа.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

5. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на Информационното табло на Общинска администрация-Берковица.

6. На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване до вестник „Конкурент” и до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА

БЕРКОВИЦА

 

 

 

 

Вашият коментар