Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271
Изх. № РД-92-00- 1811/10.10. 2014 г
ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 24 октомври 2014 /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Информация за привлечените инвестиции от Община Берковица, чрез програми и проекти през 2014 година – подадени, спечелени и подписани договори.
Докладват – зам.кметове

2. Докладни записки
Докладват – председатели на ПК

3. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20.10.2014 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/