Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/