Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697
СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 21 ноември 2014 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

20 ноември 2014 г. /четвъртък/ – 15.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1874(1), относно представени факти за състоянието на „В и К” ЕООД към 30.10.2014 г.;
2. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;
3. Докладна РД092-00-1890, относно отдаване под наем на терен с площ от 2 м2, намиращ се в сградата на кметството на село Пърличево, Община Берковица;
4. Докладна РД-92-00-1894, относно продажба чрез провеждане на публичен търг на имот 201.005, местност „Раковица”;
5. Докладна РД-92-00-1895, относно продажба чрез публичен търг на имот 201.6, местност „Раковица”;
6. Докладна РД-92-00-1896, относно продажба чрез публичен търг на имот № 201.96, местност „Раковица”;
7. Докладна РД-92-00-1898, относно промяна на трайно ползване на поземлен имот, съобразно решение 1143 на Протокол № 46/08.08.2014 г.;
8. Докладна РД-92-001893, относно утвърждаване на Методика за определяне на възнагражденията на управители на общински търговски дружества, в капитала на които Община Берковица има мажоритарно участие;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
20 ноември 2014 г. /четвъртък/ от 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;
2. Докладна РД-92-00-1882, относно осигуряване на собствен финансов ресурс за изплащане на начислените възнаграждения и осигуровки на личните асистенти и екипа на проект „Подкрепа за достоен живот”;
3. Докладна РД-92-00-1876, относно определяне на срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз и определяне цени за таксиметров превоз;
4. Докладна РД-92-00-1906, относно корекция на КР-2014 г.
4. Докладна РД-92-00-1883, относно приемане за сведение на Одитен доклад9 за извършен вътрешен одит на МБАЛ-Берковица;
5. Заявление от Софка Трайкова Иванова, с. Мездрея, за отпускане на еднократна помощ;
6. Заявление от Людмил Асенов Петров, с. Мездрея за отпускане на еднократна помощ;
7. Заявление от Красимира Тодорова Принова, Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
20 ноември 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;
2. Докладна РД-92-001893, относно утвърждаване на Методика за определяне на възнагражденията на управители на общински търговски дружества, в капитала на които Община Берковица има мажоритарно участие;
3. Докладна РД-92-00-1885, относно приемане Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Берковица;
4. Докладна РД-92-00-1886, относно предложения за промени и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;
5. Докладна РД-92-00-1878, относно промяна в състава на Комисия за обществен ред и сигурност при Община Берковица, създадена с Решение № 842, Протокол 36;

6. Докладна РД-92-00-1902, относно приемане на Отчет за работата на Общински съвет-Берковица за Първо полугодие на 2014 година;
7. Докладна РД-92-00-1903, относно предлагане съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана;
8. Докладна РД-92-00-19-5, относно Обявяване на жител на гр. Берковица за почетен гражданин;
9. Жалба РД-92-00-1856 от Тодор Антонов, против Димитър Дамянов и Светли Данаилов;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
19 ноември 2014 г. /срада/ – 16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;
2. Докладна РД-92-00-1877, относно Предоставяне на зем.земи от ОПФ н-ци Петър Митов Нанов, землище Гаганица;
3. Докладна РД-92-00-1892, относно Предоставяне на зем.земи от ОПФ н-ци Велко Гълъбов Златков, землище Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18 ноември 2014 /вторник/ – 13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;
2. Докладна РД-92-00-1880, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Монтана;
3. Докладна РД-92-00-1883, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на МБАЛ-Берковица;
4. Заявление от Софка Трайкова Иванова, с. Мездрея, за отпускане на еднократна помощ;
5. Заявление от Людмил Асенов Петров, с. Мездрея за отпускане на еднократна помощ;
6. Заявление от Красимира Тодорова Принова, Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
19 ноември 2014 г. /сряда/ – 14.00 часа

1. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;
2. Докладна РД-92-00-1891, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Берковица за 2015 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
18 ноември 2014 г. /вторник/ – 15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;
2. Докладна РД-92-00-1899, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП за УПИ ІІ, отреден „За пазар и хали”, кв. 78, по плана на гр. Берковица, след представено мотивирано предложение;
3. Докладна РД-92-00-1900, относно определяне трасе и сервитут през общински имоти, за трасе на табелна линия и водопроводно отклонение на обект „Къща за гости с детски и спортни съоръжения” м. Сарая;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
19 ноември 2014 г. /сряда/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-1901, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Берковица, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”;