Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА
Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Днес 03.12.2014г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност специалист „ОС” в присъствието на свидетел Венцислав Борисов – специалист „Лесовъд”, бе залепено Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите за изграждане на съоръжение за регулация на оттока и защита от вредното въздействие на водите (корекция на р. Берковска):

-подпорна стена в участък ж.к. „Заряница” , бл. 6 по план на гр. Берковица.
-подпорна стена в участъка зад квартал 108 по план на гр. Берковица
-подпорна стена № 1 в участъка зад квартал 108 десен бряг.
-подпорна стена № 2 в участъка за квартал 108 ляв бряг.
-подпорна стена № 3 в участъка ж.к. „Заряница” , бл. 6 по ляв бряг.
постъпило е писмо в ОбА-Берковица с вх.№ ЕФПП -24-00-3(26)/02.12.2014г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров
/…………………………………………/
Свидетел: Венцислав Борисов
/………………………………………../