Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

С П И С Ъ К  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА  на 19 декември 2014 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

18 декември 2014 г. /четвъртък/ – 15.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1931(2), относно приемане на Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица през 2014 година;
 2. Докладна РД-92-00-1919, относно отмяна на решение на ОбС за разпореждане с имот № 029010, м. Джурин брег”, землище с. Бързия;
 3. Докладна РД-92-00-1932, относно провеждане на публичен търг на имот 03928.515.341, кв. Раковица;
 4. Докладна РД-92-00-1933, относно публичен търг имот 03928.43.21, м. „Извора” – гр. Берковица;
 5. 5. Докладна РД-92-00-1934, относно ликвидиране на съсобственост и продажба на частта на Община Берковица на УПИ ІІ, пл. № 854, кв. 78 – с. Замфирово;
 6. Докладна РД-92-00-1925, относно допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с обинско имущество;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

18 декември 2014 г. /четвъртък/ от 16.30 часа

 1. 1. Докладна РД-92-00-1939, относно приемане на Годишна план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на итови отпадъци и депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2015 година;
 2. Докладна РД-92-00-1929, относно поемане на дълг по ФЛАГ по Закона за общинския дълг;
 3. Докладна РД-92-00-1927, относно осигуряване на средства за изплащане цена за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти горска територия за обект „Изграждане на пречиствателно съоръжение за питейно водоснабдвяване, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия”;
 4. 4. Докладна РД-92-00-1938, относно изплащане еднократна помощ на дете;
 5. 5. Докладна РД-92-00-1924, относно одитен доклад на Кметство с. Бързия;
 6. 6. Докладна РД-92-00-1923, относно приемане за сведение на Одитен доклад на ЦДГ „В. Левски” с. Бързия;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

18 декември 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

 1. 1. Докладна РД-92-00-1925, относно допълване на Наредбата за реда запридобиване, управление и разпореждане с обинско имущество;
 2. 2. Докладна РД-92-00-1935, относно отмяна на Решение 1224 от Протокол 50/21.11.2014 година и предложения за промени и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;
 3. 3. Докладна РД-92-00-1928, относно приемане План-програма за заседания на ОбС през І-то тримесечие на 2015 година;

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

17 декември 2014 г. /срада/ – 16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1936, относно предоставяне земеделски земи от ОПФ на н-ци Тушо Григоров Каменов, с. Слатина;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

16 декември 2014 /вторник/ – 13.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1937, относно Приемане на Общински план за интеграция на рамите (2014-2020)

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

17 декември 2014 г. /сряда/ – 14.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-1937, относно Приемане на Общински план за интеграция на рамите (2014-2020)
 2. Докладна РД-92-00-1923, относно приемане за сведение на Одитен доклад на ЦДГ „В. Левски” с. Бързия;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

16 декември 2014 г. /вторник/ – 15.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-1930, относно съгласие за изместване трасе на уличната регулация на ул. Казаните, м. Червеняковото”, землище Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

17 декември 2014 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ