Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

 СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 13.12.2014 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност специалист „ОС” в присъствието на свидетел Емилия Братанова – специалист „Земеделие”,

бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на „Предприятие за производство на биогориво – пелети от дървесина и дървесни отпадъци”, гр.Берковица, община Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска” № 102 oт „ТРАНС ЛОДЖИК” ЕООД, представлявано от управителя Златю Димитров Теодосиев

постъпило в ОбА-Берковица с вх. № ГЗОС -70-00-414/12.12.2014 г.

 

инж. Тодор Кирилов Лазаров

 

Свидетел: Емилия Братанова