Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

З А П О В Е Д 

№ РД-15-567

Берковица, 21.11.2012 година

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на  национален референдум на 27 януари 2013 година.

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл7, ал.4 ЗПУГДВМС  и чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №11-НР/ 19.11.2012 г. на ЦИК

О Б Р А З У В А М 

 Следните избирателни секции на територията на Община Берковица за провеждане на  национален референдум на 27 януари 2013 година и утвърждавам тяхната номерация, адрес и обхват, съгласно приложения №1 списъци и №2 обхват на секции прил. 2, които са неразделна част от настоящата заповед.                       

Настоящата заповед да се обяви на населението чрез поставяне на информационното табло и в сайта на община Берковица, а копия  от  нея да се предоставят на ТЗ “ГРАО” гр. Монтана и на Районната избирателна комисия Монтана.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в срок до 7 дни пред областния управител, който се произнася в срок до три дни с решение, което не подлежи на обжалване.

         Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Биляна Стаменова – секретар на Община Берковица.

    ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

    Кмет на Община Берковица

Вашият коментар