Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

Изх. № РД-92-00-1957 / 08 януари 2015 год.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 23 януари /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община Берковица, при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. 1. Докладни записки.

Докладват – председатели на ПК.

 

  1. 2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 19.01.2015 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/