Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

 СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 15.01.2015 год. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Биляна Салтирова – мл. специалист „ДСИООС”, бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с Изготвяне на Подробен устройствен план за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 03928.119.11 от: „Друг вид дървопроизводителна гора” на парк „КАЛЕТО”, град Берковица, месност „КАЛЕТО” , Община Берковица oт Димитранка Замфирова Каменова – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА с изх. № УОСГ – 08 – 00 – 77(2)/15.01.2015г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров

 

Свидетел: Биляна Салтирова