Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

С П И С Ъ К  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 23 януари 2015 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

 

18 декември 2014 г. /четвъртък/ – 15.30 часа

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица;
 2. Докладна РД-92-00-1967, относно безвъзмездно управление на две помещения – 20 м2 – част от сграда в УПИ VІІ, пл. № 143, кв. 21 – с. Слатина;
 3. Докладна РД-92-00-1968, относно публичен търг за имот 03928.515.348 – кв. Раковица, ул. Мир, 51;
 4. Докладна РД-92-00-1969, относно публичен търг за имот 03928.515.249 – кв. Раковица, ул. Мир, 69;
 5. Докладна РД-92-00-1970, относно публичен търг за имот 03928.515.199 – кв. Раковица, ул. Мир, 18;
 6. Докладна РД-92-00-1971, относно продажба на частта на Община Берковица за имот 03928.510.161 – ул. Здравец, 9;
 7. Докладна РД-92-00-1972, относно съгласие за участие на Община Берковица за членство в Сдружение в частна полза „АГРО БИО ПАРК”;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

22 януари 2015 г. /четвъртък/ от 16.30 часа

 

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица;

 

 1. 2. Докладна РД-92-00-1943, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2014 година;
 2. 3. Докладна РД-92-00-1963, относно Поемането на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД;
 3. 4. Докладна РД-92-00-1965, относно Предоставяне на средства за разплащане във връзка с окончателното реализиране на Проект „ Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения”;
 4. 5. Докладна РД-92-00-1973, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за ІV тримесечие на 2014 година;
 5. 6. Докладна РД-92-00-1974, относно Предоставяне на финансова помощ на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч”;
 6. 7. Докладна РД-92-00-1978, относно освобождаване на категории лица общински лечебни заведения изцяло от ТБО за 2015 год.;
 7. 8. Докладна РД-92-00-1979, относно Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Център за работа с деца – Берковица;
 8. 9. Докладна РД-92-00-1980, относно Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ЦДГ „Червената шапчица” – Боровци;
 9. 10. Докладна РД-92-00-1981, относно съгласуване на Годишния план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2015 година;
 10. 11. Докладна РД-92-00-1942, относно трансформиране на съществуваща преподавателска бройка по Ски-спорт към ЦРД-Берковица;
 11. 12. Заявление РД-92-00-1975, относно отпускане на еднократна помощ на Надежда Петрова Цветкова, Берковица, ул. Поручик Савойски, 11А;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

22 януари 2015 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица;
 2. 2. Докладна РД-92-00-1977, относно отмяна на Решение № 1248 от Протокол 51/19.12.2014 година на ОбС-Берковица за допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
 3. 3. Жалба РД-92-00-1966, относно прекратяване на договор за нам на общинско помещение във фоайето пред Районен съд – Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

21 януари 2015 г. /срада/ – 16.00 часа

 

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица;
 2. Докладна РД-92-00-1972, относно съгласие за участие на Община Берковица за членство в Сдружение в частна полза „АГРО БИО ПАРК”;
 3. Докладна РД-92-00-1964, относно съгласие за изготвяне на ПУП за имот 03928.514.134, УПИ ХХ, кв. 1 – Берковица за преотреждане от „Незастроен имот за производствен, складов обект” в „Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци (хартия, пластмаса и стъкло от опаковки), гуми, биоразградими, строителни, масла, хранителни отпадъци и друг вид”;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20 януари 2015 /вторник/ – 13.30 часа

 

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица;

 

 1. Заявление РД-92-00-1975, относно отпускане на еднократна помощ на Надежда Петрова Цветкова, Берковица, ул. Поручик Савойски, 11А;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

21 януари 2015 г. /сряда/ – 14.00 часа

 

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица;
 2. Докладна РД-92-00-1976, относно Приемане на Общински план за младежта за 2015 година;
 3. Докладна РД-92-00-1979, относно Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Център за работа с деца – Берковица;
 4. Докладна РД-92-00-1980, относно Одитен доклад за извършен вътрешен одит на ЦДГ „Червената шапчица” – Боровци;
 5. Докладна РД-92-00-1942, относно трансформиране на съществуваща преподавателска бройка по Ски-спорт към ЦРД-Берковица;
 6. 6. Информация РД-92-00-1982, относно изграждане на експозиция за живота и делото на Йордан Радичков;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

20 януари 2015 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица;
 2. Докладна РД-92-00-1958, относно даване на съгласие за изграждане на обект „Парк Калето” – гр. Берковица, като обект от първостепенно значение за Община Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1959, определяне на трасе през общински пътища за прокарване на кабелна линия НН /ниско напрежение/ с кабел САБТ от трафопост ТП № 4;
 4. Докладна РД.92.00-1960, относно съгласие за процедиране ПУП ИПРЗ на обект „Парк Калето” гр. Берковица, ПИ 03928.119.11 по кадастралната карта на Берковица;
 5. Докладна РД-92-00-1961, относно съгласие за процедиране на ПУП за ПИ 03928.512.589, кв. 84 по плана на гр. Берковица;
 6. Докладна РД-92-00-1964, относно съгласие за изготвяне на ПУП за имот 03928.514.134, УПИ ХХ, кв. 1 – Берковица за преотреждане от „Незастроен имот за производствен, складов обект” в „Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци (хартия, пластмаса и стъкло от опаковки), гуми, биоразградими, строителни, масла, хранителни отпадъци и друг вид”;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

21 януари 2015 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

 1. Докладна рД-92-00-1962, относно приемане на Последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година на Община Берковица

 

 

ИЗГОТВИЛ:

/Борислва Димитрова/