Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 20.01.2015 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Венцислав Борисов – специалист „Лесовъд”,

бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на площадка за събиране на отпадъци от опаковки (хартия и пластмаса) в гр.Берковица, община Берковица, област Монтана, „Промишлена зона” oт „Буди 11″ ЕООД, представлявано от управителя  Будьони Трендафилов Трендафилов, постъпило в ОбА-Берковица с вх.№ УОСГ -70-00-518/20.01.2015 г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел: Венцислав Борисов