Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 22.01.2015 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор ОС в присъствието на свидетел Биляна Васкова Салтирова – мл. специалист в Дирекция „СИООС”, бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение за инсталиране на 2 броя казани за варене на ракия, в гр.Берковица, община Берковица, област Монтана, „ул.Парчевич” №7„Автоекспорт 2007” ЕООД, представлявано от управителя Добромир Чавдаров Йоцов постъпило в ОбА-Берковица с вх.№ ГЗОС7000427/22.01.2015г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел: Биляна Васкова Салтирова