Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 05.02.2015 год. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Биляна Салтирова – мл. специалист  „ДСИООС”,бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на площадка за игра в кв.18 по плана на с. Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана , Община Берковица  oт  Димитранка Замфирова Каменова – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА с изх. № УОСГ  – 28 – 00 – 53(3)/05.02.2015г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел:  Биляна Салтирова