Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА
15 и 16  февруари 2015 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

12 февруари 2015 г. /четвъртък/  – 15.30 часа
1. Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-2004 , относно съгласие за дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03928.508.452, във връзка с наводнението от 04.09.2014 г., с условие за изграждане на жилищна сграда в имота;
4. Докладна РД.92-00-2005, относно Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост с индентификатор 03928.512.566 по кадастралната карата на гр.Берковица ведно със сградите и „плувен басейн“ в него, находящ се в парк „Св. Георги Победоносец“, гр.Берковица;
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
12 февруари 2015 г. /четвъртък/ от 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;

3. Докладна РД-92-00-2000, относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;
4. Докладна РД-92-00-2002, относно издаване на запис на заповед за авансово плащане за проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ЖК „Изгрев”,  гр. Берковица;
5. Докладна РД-92-00-2003, относно Приемане на Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община  Берковица за 2014 г.;
6. Докладна РД-92-00-2010, относно финансова подкрепа на Десети международен турнир по спортни танци „Монтана OPEN 2015”
7. Докладна РД-92-00-1213, относно Кандидатстване с проектно предложение: „Изграждане на нова туристическа атракция, места за отдих и развлечения в парк „Св. Георги Победоносец“ град Берковица“ по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения към Министерство на физическото възпитание и спорта;
8. Заявление РД-92-00-1988 от Найден Каменов Найденов , ул. Ружа, 12, относно отпускане на еднократна помощ;
9. Заявление РД-92-00-1996 от Иван Крумов Иванов, ЖК „Изгрев”, бл.13, ет. 4, ап. 7, относно отпускане на еднократна помощ;
КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
12 февруари 2015 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;
4. Жалба РД-92-00-1983 от Стефан Маринов – кв. Раковица, относно проблеми с мръсната вода, влизаща в имота му от съседния имот;
5. Жалба РД-92-00-1984 от Илиян Димитров, относно нанесен побой на лицето от Ивайлов Спасов – управител „Обредни дейности” и начин на работа в общинската фирма;
6. Жалба РД-92-00-1995 от Мирослав Кръстев, относно начин на работа на управителя на Обредни дейности;
7. Молба РД-92-00-1994 от живущите на ул. Александровска, 74, бл. Явор, 4, вх. Б, относно отпускане на финансова помощ за ремонт на покрива;
КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
11 февруари 2015 г. /срада/  –  16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-2006, относно Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2014 година;
4. Докладна РД-92-00-2008, относно Програма за развитие на туризма на Община Берковица за 2015 година;
5. Докладна РД-92-00-1997, относно предоставяне зем. земи ОПФ на н-ци Георги Цветков – землище с. Боровци;
6. Докладна РД-92-00-1998, относно предоставяне зем. земи ОПФ на н-ци Младен Михайлов – землище с. Боровци;
7. Докладна РД-92-00-1999, относно предоставяне зем. земи ОПФ на н-ци Цветко Иванов – землище с. Боровци;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
10 февруари 2015  /вторник/  –  13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-2009, относно намаляване капацитета наДДМУИ и разкриване на ЦНСТ в сграда с идентификатор 03928.33.61.4 и застроена площ 295 кв.м.;
4. Заявление РД-92-00-1988 от Найден Каменов Найденов , ул. Ружа, 12, относно отпускане на еднократна помощ;
5. Заявление РД-92-00-1996 от Иван Крумов Иванов, ЖК „Изгрев”, бл.13, ет. 4, ап. 7, относно отпускане на еднократна помощ;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
11 февруари 2015 г. /сряда/  –  14.00 часа
1 . Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-2007, относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2015 година;
КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
10 февруари 2015 г. /вторник/  –  15.00 часа
1. Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-2014, относно Вземане Решение за отмяна на Решение № 934 по Протокол № 39/04.03.2014 година на Общински съвет Берковица и даване съгласие за изпълнение на проект за „Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв. 153, по плана на гр. Берковица” на името на Министерство на младежта и спорта и приемане на дарение в полза на Община Берковица на изградените и въведени в експлоатация обекти от ММС в последствие
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
11 февруари 2015 г. /сряда/ – 17.30 часа
1. Докладна РД-92-00-2015, относно обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;
2. Докладна РД-92-00-1989, относно приемане Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2014 година;

 

ИЗГОТВИЛ:
/Борислва Димитрова/