Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 26.02.2015 год. подписаната Мария Миланова Танчева на длъжност гл. специалист „ТСУ” в присъствието на свидетел Биляна Салтирова – мл. специалист  към дирекция „СИООС”, бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение

във връзка с „Външно кабелно ел.захранване Н.Н от ГЕТ/Н.Н на бл. 24, ж.к. „Изгрев“, гр. Берковица от ТП „3Ленин“ до ел.мерно табло за обект „Преустройство на съществуващи гаражи-1 и 2-за магазин 3,4 и 5 за кафе аперитив“ в УПИ І, кв. 1, ж.к. „Изгрев“ гр. Берковица“, Община Берковица  oт  Димитранка Замфирова Каменова – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА с вх. № УОСГ  – 70 – 00 – 526/25.02.2015г.