Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Списък на земеделските земи11122 от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на Община Берковица за отдаване под наем за срок от 9 стопански години, за отглеждане на едногодишни полски култури, чрез търг, по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, /за стопанската 2014-2015 г./

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ в Община Берковица