Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

Изх. № РД-92-00-2031/ 05 март  2015  год.
ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл. 29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 26 март 2015 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2014 година.
Докладва – Д. Каменова – Кмет

2. Отчет на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица за 2014 година, проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва – Ивайло Спасов – управител

3. Анализ – годишен счетоводен отчет на „В и К” ЕООД гр. Берковица за 2014 година.
Докладва – инж. А. Георгиев – управител

4.  Докладни записки.
Докладват – председатели на ПК.

5.  Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 19 март 2015 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.